EV知道  >  選車(chē)  >  北京奔馳  >  奔馳E級

北京奔馳 - 奔馳E級

奔馳E級 補貼后價(jià)格 / 萬(wàn)元

39.80 - 109.80

綜合油耗 -

排量 3.0 L

發(fā)動(dòng)機 274 920

慢充 -

車(chē)輛級別 中大型車(chē)

最高車(chē)速 250 Km/h

整車(chē)質(zhì)保 三年不限公里

電池質(zhì)保 -

全部參數

奔馳E級 所有車(chē)款

排量 3.0 L
指導價(jià)
補貼后價(jià)格
2018-改款 E 320 L 4MATIC
62.98 萬(wàn)
62.98 萬(wàn)
2018-改款 E 320 L 運動(dòng)型 4MATIC
62.98 萬(wàn)
62.98 萬(wàn)
排量 2.0 L
指導價(jià)
補貼后價(jià)格
2018-改款 E 200 L
43.58 萬(wàn)
43.58 萬(wàn)
2018-改款 E 200 L 運動(dòng)型
43.58 萬(wàn)
43.58 萬(wàn)
2021-改款 E 260 L 運動(dòng)型
43.99 萬(wàn)
43.99 萬(wàn)
2021-改款 E 260 L
43.99 萬(wàn)
43.99 萬(wàn)
2018-改款 E 200 L 4MATIC
45.8 萬(wàn)
45.8 萬(wàn)
2018-改款 E 200 L 運動(dòng)型 4MATIC
45.8 萬(wàn)
45.8 萬(wàn)
2021-改款 E 260 L 運動(dòng)型 4MATIC
46.19 萬(wàn)
46.19 萬(wàn)
2021-改款 E 260 L 4MATIC
46.19 萬(wàn)
46.19 萬(wàn)
2018-改款 E 300 L 時(shí)尚型
47.58 萬(wàn)
47.58 萬(wàn)
2018-改款 E 300 L 運動(dòng)時(shí)尚型
47.58 萬(wàn)
47.58 萬(wàn)
2021-改款 E 300 L 運動(dòng)時(shí)尚型
47.99 萬(wàn)
47.99 萬(wàn)
2021-改款 E 300 L 時(shí)尚型
47.99 萬(wàn)
47.99 萬(wàn)
2021-改款 E 300 L 運動(dòng)豪華型
49.89 萬(wàn)
49.89 萬(wàn)
2021-改款 E 300 L 豪華型
49.89 萬(wàn)
49.89 萬(wàn)
2018-改款 E 300 L 豪華型
50.28 萬(wàn)
50.28 萬(wàn)
2018-改款 E 300 L 運動(dòng)豪華型
50.28 萬(wàn)
50.28 萬(wàn)
2021-改款 E 300 L 運動(dòng)尊貴型
56.29 萬(wàn)
56.29 萬(wàn)
2021-改款 E 300 L 尊貴型
56.29 萬(wàn)
56.29 萬(wàn)
排量 0.0 L
指導價(jià)
補貼后價(jià)格
2018- E 200 運動(dòng)型
41.98 萬(wàn)
41.98 萬(wàn)
2019-E 260 L
43.58 萬(wàn)
43.58 萬(wàn)
2019-E 260 L 運動(dòng)型
43.58 萬(wàn)
43.58 萬(wàn)
2018-E 200 運動(dòng)型 4MATIC
44.38 萬(wàn)
44.38 萬(wàn)
2019-E 260 L 4MATIC
45.8 萬(wàn)
45.8 萬(wàn)
2019-E 260 L 運動(dòng)型 4MATIC
45.8 萬(wàn)
45.8 萬(wàn)
2019-E 300 L 時(shí)尚型
47.58 萬(wàn)
47.58 萬(wàn)
2019-E 300 L 運動(dòng)時(shí)尚型
47.58 萬(wàn)
47.58 萬(wàn)
2018-E 300 運動(dòng)型
48.18 萬(wàn)
48.18 萬(wàn)
2019-E 300 L 豪華型
50.28 萬(wàn)
50.28 萬(wàn)
2019-E 300 L 運動(dòng)豪華型
50.28 萬(wàn)
50.28 萬(wàn)
2019-E 350 L 4MATIC
62.98 萬(wàn)
62.98 萬(wàn)
2019-E 350 L 運動(dòng)型 4MATIC
62.98 萬(wàn)
62.98 萬(wàn)
2015-改款 E 180 L
39.8 萬(wàn)
39.8 萬(wàn)
2015-改款 E 180 L 運動(dòng)型
39.8 萬(wàn)
39.8 萬(wàn)
2015-E 180 L 運動(dòng)型
39.8 萬(wàn)
39.8 萬(wàn)
2015-E 180 L
39.8 萬(wàn)
39.8 萬(wàn)
2017-E 200 運動(dòng)型
42.28 萬(wàn)
42.28 萬(wàn)
2015-改款 E 200 L
42.9 萬(wàn)
42.9 萬(wàn)
2015-改款 E 200 L 運動(dòng)型
42.9 萬(wàn)
42.9 萬(wàn)
2015-E200L
42.9 萬(wàn)
42.9 萬(wàn)
2015-E200L 運動(dòng)型
42.9 萬(wàn)
42.9 萬(wàn)
2020-E 260 L
42.98 萬(wàn)
42.98 萬(wàn)
2020-E 260 L 運動(dòng)型
42.98 萬(wàn)
42.98 萬(wàn)
2020-改款 E 260 L
42.98 萬(wàn)
42.98 萬(wàn)
2020-改款 E 260 L 運動(dòng)型
42.98 萬(wàn)
42.98 萬(wàn)
2016-E 200 L
43.68 萬(wàn)
43.68 萬(wàn)
2016-E 200 L 運動(dòng)型
43.68 萬(wàn)
43.68 萬(wàn)
2012-E200L CGI優(yōu)雅型
43.8 萬(wàn)
43.8 萬(wàn)
2013-E260L CGI優(yōu)雅型
43.8 萬(wàn)
43.8 萬(wàn)
2014-E260L 運動(dòng)型
44.3 萬(wàn)
44.3 萬(wàn)
2014-改款 E260L 運動(dòng)型
44.5 萬(wàn)
44.5 萬(wàn)
2017-E 200 運動(dòng)型 4MATIC
44.78 萬(wàn)
44.78 萬(wàn)
2020-E 260 L 4MATIC
45.28 萬(wàn)
45.28 萬(wàn)
2020-E 260 L 運動(dòng)型 4MATIC
45.28 萬(wàn)
45.28 萬(wàn)
2020-改款 E 260 L 4MATIC
45.28 萬(wàn)
45.28 萬(wàn)
2020-改款 E 260 L 運動(dòng)型 4MATIC
45.28 萬(wàn)
45.28 萬(wàn)
2017-E 200 L 4MATIC
45.98 萬(wàn)
45.98 萬(wàn)
2017-E 200 L 運動(dòng)型 4MATIC
45.98 萬(wàn)
45.98 萬(wàn)
2011-E200L CGI優(yōu)雅型
46.5 萬(wàn)
46.5 萬(wàn)
2020-E 300 L 時(shí)尚型
46.58 萬(wàn)
46.58 萬(wàn)
2020-E 300 L 運動(dòng)時(shí)尚型
46.58 萬(wàn)
46.58 萬(wàn)
2020-改款 E 300 L 時(shí)尚型
46.58 萬(wàn)
46.58 萬(wàn)
2020-改款 E 300 L 運動(dòng)時(shí)尚型
46.58 萬(wàn)
46.58 萬(wàn)
2015-改款 E 260 L 運動(dòng)型
46.8 萬(wàn)
46.8 萬(wàn)
2015-E260L 運動(dòng)型
46.8 萬(wàn)
46.8 萬(wàn)
2016-E 300 L 時(shí)尚型
47.48 萬(wàn)
47.48 萬(wàn)
2016-E 300 L 運動(dòng)時(shí)尚型
47.48 萬(wàn)
47.48 萬(wàn)
2017-E 300 運動(dòng)型
48.58 萬(wàn)
48.58 萬(wàn)
2015-改款 E 260 L
48.8 萬(wàn)
48.8 萬(wàn)
2015-E260L
48.8 萬(wàn)
48.8 萬(wàn)
2020-E 300 L 豪華型
49.28 萬(wàn)
49.28 萬(wàn)
2020-E 300 L 運動(dòng)豪華型
49.28 萬(wàn)
49.28 萬(wàn)
2015-改款 E 260 L 運動(dòng)時(shí)尚型
49.8 萬(wàn)
49.8 萬(wàn)
2007-E200K 優(yōu)雅型
49.8 萬(wàn)
49.8 萬(wàn)
2014-E260L
49.8 萬(wàn)
49.8 萬(wàn)
2015-E260L 運動(dòng)時(shí)尚型
49.8 萬(wàn)
49.8 萬(wàn)
2016-E 300 L 豪華型
49.98 萬(wàn)
49.98 萬(wàn)
2016-E 300 L 運動(dòng)豪華型
49.98 萬(wàn)
49.98 萬(wàn)
2020-改款 E 300 L 殊享版
49.98 萬(wàn)
49.98 萬(wàn)
2020-改款 E 300 L 運動(dòng)殊享版
49.98 萬(wàn)
49.98 萬(wàn)
2010-E260L CGI優(yōu)雅型
51.5 萬(wàn)
51.5 萬(wàn)
2012-E260L CGI時(shí)尚型
51.8 萬(wàn)
51.8 萬(wàn)
2013-E260L CGI時(shí)尚型
51.8 萬(wàn)
51.8 萬(wàn)
2007-E230 優(yōu)雅型
51.8 萬(wàn)
51.8 萬(wàn)
2014-E260L 豪華型
51.8 萬(wàn)
51.8 萬(wàn)
2005-E200K
52.5 萬(wàn)
52.5 萬(wàn)
2014-改款 E260L 豪華型
52.6 萬(wàn)
52.6 萬(wàn)
2015-改款 E 260 L 豪華型
53.2 萬(wàn)
53.2 萬(wàn)
2015-E260L 豪華型
53.2 萬(wàn)
53.2 萬(wàn)
2014-E260L 運動(dòng)豪華型
53.3 萬(wàn)
53.3 萬(wàn)
2014-改款 E260L 運動(dòng)豪華型
54.1 萬(wàn)
54.1 萬(wàn)
2007-E230 時(shí)尚型
54.8 萬(wàn)
54.8 萬(wàn)
2008-E230 時(shí)尚型
54.8 萬(wàn)
54.8 萬(wàn)
2015-改款 E 260 L 運動(dòng)豪華型
54.9 萬(wàn)
54.9 萬(wàn)
2015-E260L 運動(dòng)豪華型
54.9 萬(wàn)
54.9 萬(wàn)
2011-E260L CGI時(shí)尚型
56.0 萬(wàn)
56.0 萬(wàn)
2012-E300L 優(yōu)雅型
58.8 萬(wàn)
58.8 萬(wàn)
2013-E300L 優(yōu)雅型
58.8 萬(wàn)
58.8 萬(wàn)
2014-E300L 運動(dòng)型
58.8 萬(wàn)
58.8 萬(wàn)
2014-改款 E300L 運動(dòng)型
59.3 萬(wàn)
59.3 萬(wàn)
2011-E300L優(yōu)雅型
59.6 萬(wàn)
59.6 萬(wàn)
2015-E320L
59.8 萬(wàn)
59.8 萬(wàn)
2015-E320L 運動(dòng)型
59.8 萬(wàn)
59.8 萬(wàn)
2006-E280 優(yōu)雅型
61.8 萬(wàn)
61.8 萬(wàn)
2007-E280 時(shí)尚型
61.8 萬(wàn)
61.8 萬(wàn)
2020-E 350 L 4MATIC
62.38 萬(wàn)
62.38 萬(wàn)
2020-E 350 L 運動(dòng)型 4MATIC
62.38 萬(wàn)
62.38 萬(wàn)
2020-改款 E 350 L 4MATIC
62.38 萬(wàn)
62.38 萬(wàn)
2020-改款 E 350 L 運動(dòng)型 4MATIC
62.38 萬(wàn)
62.38 萬(wàn)
2015-E320L 4MATIC
62.5 萬(wàn)
62.5 萬(wàn)
2015-E320L 運動(dòng)型 4MATIC
62.5 萬(wàn)
62.5 萬(wàn)
2017-E 320 L 4MATIC
62.98 萬(wàn)
62.98 萬(wàn)
2017-E 320 L 運動(dòng)型 4MATIC
62.98 萬(wàn)
62.98 萬(wàn)
2008-E280 個(gè)性運動(dòng)版
63.8 萬(wàn)
63.8 萬(wàn)
2005-E280
63.98 萬(wàn)
63.98 萬(wàn)
2012-E300L 時(shí)尚型
66.6 萬(wàn)
66.6 萬(wàn)
2013-E300L 時(shí)尚型
66.6 萬(wàn)
66.6 萬(wàn)
2010-E300L 時(shí)尚型
67.5 萬(wàn)
67.5 萬(wàn)
2014-E300L
67.5 萬(wàn)
67.5 萬(wàn)
2014-改款 E300L
68.0 萬(wàn)
68.0 萬(wàn)
2014-E300L 運動(dòng)豪華型
69.0 萬(wàn)
69.0 萬(wàn)
2014-改款 E300L 運動(dòng)豪華型
69.5 萬(wàn)
69.5 萬(wàn)
2015-E320L 豪華型 4MATIC
69.5 萬(wàn)
69.5 萬(wàn)
2015-E320L 運動(dòng)豪華型
69.9 萬(wàn)
69.9 萬(wàn)
2011-E300L 時(shí)尚尊貴型
71.0 萬(wàn)
71.0 萬(wàn)
2007-E350 時(shí)尚型
74.8 萬(wàn)
74.8 萬(wàn)
2012-E300L 時(shí)尚豪華型
74.9 萬(wàn)
74.9 萬(wàn)
2013-E300L 時(shí)尚豪華型
75.1 萬(wàn)
75.1 萬(wàn)
2006-E350 時(shí)尚型
76.5 萬(wàn)
76.5 萬(wàn)
2006-E350 優(yōu)雅型
76.5 萬(wàn)
76.5 萬(wàn)
2014-E400L 運動(dòng)豪華型
77.9 萬(wàn)
77.9 萬(wàn)
2014-改款 E400L 運動(dòng)豪華型
77.9 萬(wàn)
77.9 萬(wàn)
2014-E 400 L Hybrid
79.8 萬(wàn)
79.8 萬(wàn)
2015-E400L Hybrid
79.8 萬(wàn)
79.8 萬(wàn)
2015-E400L 運動(dòng)豪華型 4MATIC
79.8 萬(wàn)
79.8 萬(wàn)
2006-E500 時(shí)尚型
109.8 萬(wàn)
109.8 萬(wàn)
2006-E500 優(yōu)雅型
109.8 萬(wàn)
109.8 萬(wàn)
2021-E 260 L
43.08 萬(wàn)
43.08 萬(wàn)
2021-E 260 L 運動(dòng)型
43.08 萬(wàn)
43.08 萬(wàn)
2018- E 200 L
43.68 萬(wàn)
43.68 萬(wàn)
2018-E 200 L 運動(dòng)型
43.68 萬(wàn)
43.68 萬(wàn)
2021-E 260 L 4MATIC
45.28 萬(wàn)
45.28 萬(wàn)
2021-E 260 L 運動(dòng)型 4MATIC
45.28 萬(wàn)
45.28 萬(wàn)
2018- E 200 L 4MATIC
45.98 萬(wàn)
45.98 萬(wàn)
2018-E 200 L 運動(dòng)型 4MATIC
45.98 萬(wàn)
45.98 萬(wàn)
2021-E 300 L 時(shí)尚型
46.78 萬(wàn)
46.78 萬(wàn)
2021-E 300 L 運動(dòng)時(shí)尚型
46.78 萬(wàn)
46.78 萬(wàn)
2018- E 300 L 時(shí)尚型
47.48 萬(wàn)
47.48 萬(wàn)
2018-E 300 L 運動(dòng)時(shí)尚型
47.48 萬(wàn)
47.48 萬(wàn)
2021-E 300 L 豪華型
49.78 萬(wàn)
49.78 萬(wàn)
2021-E 300 L 運動(dòng)豪華型
49.78 萬(wàn)
49.78 萬(wàn)
2018-E 300 L 豪華型
49.98 萬(wàn)
49.98 萬(wàn)
2018- E 300 L 運動(dòng)豪華型
49.98 萬(wàn)
49.98 萬(wàn)
2021-E 300 L 尊貴運動(dòng)型
53.58 萬(wàn)
53.58 萬(wàn)
2021-E 300 L 尊貴型
53.58 萬(wàn)
53.58 萬(wàn)
2018-E 320 L 4MATIC
62.98 萬(wàn)
62.98 萬(wàn)
2018-E 320 L 運動(dòng)型 4MATIC
62.98 萬(wàn)
62.98 萬(wàn)
2021-E 350 L 4MATIC
64.28 萬(wàn)
64.28 萬(wàn)
2021-E 350 L 4MATIC 運動(dòng)型
64.28 萬(wàn)
64.28 萬(wàn)

行情
切換

北京奔馳 其他車(chē)系

 • 奔馳E級

 • 39.80 - 109.80 萬(wàn)
 • 動(dòng)力類(lèi)型:
 • 發(fā)動(dòng)機: 274 920
 • 奔馳S級

 • 6.98 - 298.80 萬(wàn)
 • 動(dòng)力類(lèi)型:
 • 發(fā)動(dòng)機: 256 930
 • GLE新能源

 • 79.98 - 109.98 萬(wàn)
 • 動(dòng)力類(lèi)型:
 • 發(fā)動(dòng)機: 274 920